April 2019 E. EXCEL Distributor Rank Advancement

RA_dividers4.jpg

Wenjiao Li

Toronto, ON

RA_dividers2.jpg
 

Bonnie Hong
Vancouver, BC

Songfeng Xu
Richmond, BC

Cham Yung Chan
Vancouver, BC

 
RA_dividers3.jpg
 

Hui X. Zheng

Melody Wushuang M Yu

Qianjin Zheng

Qin Zhang

Shih Sang

Xiao Chen

Yimei Chen

 
RA_dividers.jpg
 

Abish Riggs

Anh Vien Truong

Cecilia F. Liang

Chung Liao

Dengfeng Zheng

Eileen Zhou

Erwin Koeman

Feng Lei

Fiona Lam

Freek Noortwijk

Guixin Ren

Jessica Ke

Julia Luk

Lina Yang

Ling Chen

Petra Klein

Rena Wong

Ruibao Hu

Shirley Cheung

Thomas Kaempfen

Winnie Mei Chi So

Xiaolin Bi

Yasha Gu

Yu Moy Chin

Yuyi Xiao

Zhujin Chen

Zilan Lin

 
RA_dividers10.jpg
 

Gang Li
Richmond, BC

Hua Zhou
Richmond, BC

Rong Dan Chen
Flushing, NY

Our Health Inc.
Woodside, NY

Xian Jin
Toronto, ON

Ka Lok Lee
Richmond, BC

Sandy Yee
Vancouver, BC